Kennel Re-Smon Ta

A-kullen

Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Alaya Black Hero och Re-Smon Ta Avatar Golden Dream´s
Re-Smon Ta Alaya Black Hero och Re-Smon Ta Avatar Golden Dream´s
Re-Smon Ta Alaya Black Hero
Re-Smon Ta Alaya Black Hero
Re-Smon Ta Alaya Black Hero
Re-Smon Ta Alaya Black Hero
Ville, Alice, Sally o Molle
Ville, Alice, Sally o Molle
Re-Smon Ta Alaya Black Hero
Re-Smon Ta Alaya Black Hero
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Alice o Sally
Alice o Sally
Re-Smon Ta Anouki White Beauty
Re-Smon Ta Anouki White Beauty
Re-Smon Ta Anouki White Beauty
Re-Smon Ta Anouki White Beauty
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon
Re-Smon Ta Ananda Black Dragon

Här kan vi följa A-kullen:

Troll - Re-Smon Ta Alaya Black Hero

Max - Re-Smon Ta Ananda Black Dragon

Alice - Re-Smon Ta Anouki White Beauty

Molle - Re-Smon Ta Avatar Golden Dreams